LIÊN HỆ

Liên hệ với chúng tôi

Căn cứ vào Luật Sở hưu trí tuệ 2005, UBND tỉnh Yên Bái là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” ủy quyền cho UBND huyện Trạm Tấu thực hiện việc đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu có trách nhiệm xây dựng các quy chế cụ thể trong quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý; trao quyền sử dụng cho các cá nhân/tổ chức đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh; tiến hành tổ chức kiểm soát việc tuân thủ các yêu cầu về chất lượng được nêu trong bản mô tả, đặc biệt là các quy trình sản xuất, chế biến; xây dựng và thống nhất việc sử dụng tem nhãn, bao bì làm cơ sở trong quá trình khai thác và sử dụng chỉ dẫn địa lý; và thực hiện các giải pháp phát triển chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ”

Gửi liên hê