KHU VỰC SẢN XUẤT SẢN PHẨM

Khu vực sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” nằm trong phạm vi 02 xã Phình Hồ và xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái