Chưa được phân loại

Tập huấn nâng cao năng lực cho người hưởng lợi trong vùng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ”

Tập huấn nâng cao năng lực cho người hưởng lợi trong vùng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ”

Tập huấn nâng cao năng lực cho người hưởng lợi trong vùng chỉ dẫn địa lý “Chè shan Phình Hồ” Sáng ngày 19/10/2021, tại UBND xã Phình Hồ, Trong khuôn khổ dự án: Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Chè shan Phình Hồ” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ …