HỆ THỐNG NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHÈ SHAN PHÌNH HỒ

LOGO CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHÈ SHAN PHÌNH HỒ

NHÃN SẢN PHẨM HỒNG TRÀ

NHÃN SẢN PHẨM TRÀ XANH

NHÃN SẢN PHẨM BẠCH TRÀ

TỜ RƠI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

STANDEE